Warunki zakupu w Firmie Holzverpackung Hüfingen GmbH [Sp. z o.o.]

1. Uwagi ogólne

1.1 Dla wszystkich zamówień i zleceń Spółki Holzverpackung Hüfingen (Zamawiający) obowiązują wyłącznie poniższe warunki zakupu. Dostawca uznaje te warunki zakupu
w momencie przyjęcia i / albo wykonania zlecenia za wiążące, także dla przyszłych dostaw i wszelkiego rodzaju usług.

1.2 Wszelkie inne warunki Dostawcy zostają niniejszym odrzucone. Są ważne tylko i wyłącznie w takim zakresie, w jakim zostały uznane na piśmie przez Zamawiającego. Przyjęcie dostaw
i usług ma miejsce wyłącznie na podstawie niniejszych warunków zakupu i nie obejmuję uznania warunków Dostawcy.

2 Oferta, Zlecenia (Zamówienia), Zmiany

2.1 Wszelkie odstępstwa od zapytania ofertowego Zamawiającego dotyczące próbek produkcyjnych, próbek zastępczych lub związanych z tym specyfikacji, wytycznych dotyczących jakości lub ofert przesłanych do Dostawcy muszą być oddzielnie wskazane w ofercie poprzez podanie poszczególnych odstępstw. W przeciwnym razie obowiązują dostarczone dokumenty, specyfikacje, wytyczne dotyczące jakości i oferty jako część oferty Dostawcy.

2.2 Zamawiający jest związany zamówieniem na odwrocie przez 10 dni od daty wystawienia.

2.3Przyjęcia należy dokonać na duplikacie formularza zamówienia i Zamawiający musi je otrzymać w tym terminie.

2.4 Odstępstwa od zamówienia i zmiany obowiązują tylko wtedy, gdy Dostawca wyraźnie to zaznacza, a Zamawiający potwierdził je na piśmie.

2.5 Niedozwolone jest przekazywanie zamówień lub zleceń osobom trzecim. Nie dotyczy to umów podwykonawstwa dotyczących częściowego przetwarzania lub dalszego przetwarzania zamówionego towaru, o ile są one wykonywane przez firmy, które spełniają wymagania jakościowe Zamawiającego i za które Dostawca przyjmuje odpowiedzialność za jakość.

3 Ceny, usługi, ponoszenie ryzyka

3.1Dostawy i usługi są realizowane w zakładzie Zamawiającego określonym w zamówieniu / na podstawie rozmowy; przy dostawie z zagranicy dostawy są również oclone i opodatkowane. Zamawiający ponosi koszty importowego podatku obrotowego. Odprawa celna jest przeprowadzana przez i na koszt Dostawcy. Uzgodnione ceny są cenami stałymi na czas trwania umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

3.2Dostawca ponosi ogólne koszty, koszty podatków, cła i inne opłaty, które wejdą w życie po złożeniu zamówienia.

3.3Ponoszenie ryzyka przechodzi na Zamawiającego w każdym przypadku dopiero po dokonaniu przyjęcia.

4 Zmiany w wykonaniu

4.1 Zmiany rodzaju lub składu zamawianego towaru lub materiału uzgodnionego do realizacji zamówienia, a także zmiany konstrukcji lub wymiarów, które odbiegają od specyfikacji technicznych, rysunków lub objaśnień Zamawiającego są niedozwolone. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie wydatki, koszty i szkody, w tym szkody następcze wynikające z odstępstwa.

4.2 Zamawiający jest uprawniony do żądania od Dostawcy rozsądnych zmian w projekcie i realizacji dostaw i usług. Spowodowane przez to skutki, jak np. dodatkowe lub zmniejszone koszty, regulowane są przez Strony w drodze wzajemnego porozumienia.

5 Terminy dostaw i usług, rabat w przypadku nieterminowej dostawy

5.1 Uzgodnione terminy dostaw i usług są istotną częścią umowy. Czynnikiem decydującym o terminowości dostawy lub usługi jest moment, w którym towary docierają do zakładu określonego przez Zamawiającego (p. 3.1). Jeśli termin dostawy został uzgodniony, rozpoczyna się on z datą złożonego zamówienia.

5.2 Gdy tylko Dostawca musi założyć, że nie może dotrzymać w całości lub w części uzgodnionego terminu dostawy, musi – niezależnie od przyczyn opóźnienia – niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, podając przyczyny
i oczekiwany czas opóźnienia zamówienia. Jeżeli powiadomienie zostanie dokonane w odpowiednim czasie, można przyznać rozsądny okres karencji, biorąc pod uwagę problemy operacyjne Zamawiającego i zobowiązania prawne. Jeżeli Dostawca nie powiadomi Zamawiającego w odpowiednim czasie, nie może powołać się wobec Zamawiającego na daną przeszkodę.

5.3 Jeśli Zamawiający zażąda odszkodowania w przypadku opóźnienia w dostawie, to stanowi to 0,5% ceny umownej za każdy tydzień opóźnienia rozpoczętego od uzgodnionego czasu dostawy, jednak nie więcej niż 5% (stawka ryczałtowa). Sumę szkód należy ustalić na większą lub mniejszą, jeśli Dostawca udowodni mniejsze szkody lub Zamawiający udowodni większe szkody.

6 List przewozowy

6.1W przypadku dostaw do Zamawiającego do każdej dostawy należy dołączyć list przewozowy , na którym dostarczone towary są wymienione w formie tekstowej, zgodnie z zamówieniem, i na którym można zobaczyć przynajmniej następujące informacje: treść / ilość dostawy, numer i datę zamówienia oraz numer produktu Zamawiającego.

6.2Dostawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za dopilnowanie, aby wszystkie dostawy podlegające wymogom etykietowania były odpowiednio oznakowane. Etykieta musi się również pojawić we wszystkich dokumentach wysyłkowych.

7 Gwarancja

7.1 Dostawca gwarantuje brak wad w dostawach i usługach, prawidłowe i rzeczowe wykonanie, produkcję zgodną z najnowszym stanem techniki, projektowanie i przetwarzanie, ekologiczną i toksykologiczną nieszkodliwość dostaw i usług, bezbłędny montaż i osiągnięcie usługi świadczonej na podstawie umowy i / lub określonej przez Dostawcę oraz zgodność dostarczonych przedmiotów z dokumentami, na których opiera się zamówienie lub które są załączone (rysunki, specyfikacje, opisy). Roszczenia ustawowe Dostawcy pozostają nienaruszone.

7.2Każda gwarancja obejmuje również części uzyskane przez Dostawcę od jego podwykonawców..

7.3 O ile nie uzgodniono inaczej lub przepisy ustawowe nie przewidują dłuższych okresów, okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

7.4 Bez uszczerbku dla wszystkich innych praw lub zobowiązań umownych, do których Zamawiający jest uprawniony, może on w przypadku naruszenia przyjętej gwarancji, po nieskutecznym żądaniu
usunięcia wady, według własnego wyboru
– zażądać od Dostawcy wymiany dostawy albo obciążyć Dostawcę, zwracając odrzuconą przez siebie dostawę lub
– usunąć samemu wadę towaru albo zlecić usunięcie osobom trzecim lub
– obniżyć uzgodnioną cenę dostawy lub usługi lub
– wycofać się z zamówienia / zlecenia w całości lub w części.

Dostawca ponosi wszelkie koszty poniesione przez to przez Zamawiającego. Zamawiający może naliczyć stałą opłatę manipulacyjną w wysokości 75 EUR za każdą wadliwą
dostawę. Kwotę tę należy ustalić na większą lub mniejszą, jeśli Dostawca wykaże mniejsze szkody lub Zamawiający udowodni większe szkody. Dostawca ponosi również odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez wadliwą dostawę lub usługę, nawet jeśli nie powinno to nastąpić w przedmiocie dostawy lub usługi. Koszty materiałów i / lub robocizny, które Zamawiający bezużytecznie poniesie przed wykryciem ukrytej wady lub które mają zostać zwrócone przez Zamawiającego osobom trzecim, muszą być zwrócone przez Dostawcę.

7.5 W przypadku zastrzeżeń wobec części dostaw lub usług lub w przypadku późniejszych zastrzeżeń dotyczących części dostaw lub usług, Zamawiającemu przysługują wyżej wymienione prawa także w odniesieniu do całkowitej dostawy / całkowitej usługi.

7.6 Zamawiający musi powiadomić Dostawcę o wadach w ciągu dwóch tygodni od ich wykrycia lub ujawnienia.

8 Wady prawne, prawo własności osób trzecich

Wszystkie dostawy i usługi Dostawcy muszą być wolne od praw osób trzecich. Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody, które Zamawiający może ponieść w wyniku użytkowania, instalacji lub sprzedaży przedmiotów dostawy z powodu możliwego naruszenia praw osób trzecich.

9 Przerwanie płatności, trudności z płatnościami

Jeżeli Dostawca napotyka trudności w płatnościach lub przestaje dokonywać płatności, staje się niewypłacalny lub dochodzi ugody pozasądowej, Zamawiający jest uprawniony do wycofania się z zamówienia w całości lub w części. Dotyczy to również przypadku, gdy umowa została już zrealizowana w całości lub w części przez jedną lub obie Strony umowy, o ile nadal istnieje obowiązek gwarancji Dostawcy. Roszczenia Dostawcy o jakiekolwiek odszkodowanie są w tych przypadkach wykluczone.

10 Zastrzeżenie odstąpienia

W przypadku klęsk żywiołowych, zamieszek, podjętych środków urzędowych, przestojów w pracy (ostrzeżenia, strajki i blokady), zakłóceń operacyjnych, a także ograniczeń operacyjnych i podobnych okoliczności, które powodują zmniejszenie użytkowania przez Zamawiającego
lub jego klientów lub uniemożliwiają Zamawiającemu transport lub przejęcie zamówionych towarów, Zamawiający jest zwolniony z obowiązku ich przyjęcia na czas ich trwania i w zakresie ich skutkowania lub jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli uniemożliwione jest usunięcie lub przejęcie, Dostawca musi, na żądanie Zamawiającego odpowiednio przechowywać towary na koszt i ryzyko Dostawcy. Roszczenia Dostawcy o odszkodowanie są w tych przypadkach wykluczone.

11 Faktury

11.1 Wszystkie faktury należy wysyłać do Zamawiającego 1-krotnie osobno, podając numer zamówienia i datę zamówienia, wraz z treścią zamówienia i listem przewozowym

11.2 Jeżeli podana waga lub ilości określone na fakturze odbiegają od ustaleń dokonanych przez Zamawiającego lub docelowe miejsce dostawy, to wówczas te ostatnie są decydujące.

12 Płatność, potrącenia, prawo zatrzymania, cesja

12.1 Płatność jest dokonywana po otrzymaniu faktury, według wyboru Zamawiającego czekiem lub wekslem w ciągu 14 dni z 3% rabatem, w ciągu 14 dni z 2% rabatem, w ciągu 30 dni gotówką netto lub wg uzgodnienia. Termin rozpoczyna się dopiero od momentu otrzymania dostawy, przyjęcia i otrzymania faktury.

12.2Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wszelkich roszczeń wzajemnych od roszczeń Dostawcy i / lub do skorzystania z prawa zatrzymania przysługującego Zamawiającemu wobec Dostawcy. Dotyczy to również sytuacji, gdy terminy wzajemnych roszczeń są różne.

12.3 Płatności dokonywane przez Zamawiającego nie oznaczają zrzeczenia się roszczeń gwarancyjnych.

12.4 Dostawca może scedować roszczenia wobec Zamawiającego wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego. W przypadku towarów przekazanych Dostawcy na podstawie przedłużonego zastrzeżenia własności uznaje się, że zgoda Zamawiającego została udzielona.

13 Modele, urządzenia testowe, narzędzia, dokumenty techniczne i inne środki pomocnicze

13.1 Modele, matryce, narzędzia, próbki, projekty, plany, rysunki i inne środki produkcji lub dokumenty udostępnione Dostawcy lub wykonane przez Dostawcę zgodnie z instrukcjami Zamawiającego, pozostają lub stają się własnością Zamawiającego. Dostawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie użyteczności wszelkich dokumentów technicznych i środków pomocniczych udostępnionych przez Zamawiającego.

13.2 Wszystkie wyżej wymienione dokumenty nie mogą być wykorzystywane do innych celów, powielane lub udostępniane osobom trzecim. Dotyczy to również dokumentów przygotowanych przez Dostawcę zgodnie z danymi dostarczonymi przez Zamawiającego. Wszystkie dokumenty udostępnione Dostawcy lub przygotowane zgodnie ze specyfikacjami Zamawiającego należy niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wraz ze wszystkimi kopiami i / lub reprodukcjami, gdy tylko nie są już potrzebne do realizacji dostawy i usługi.

13.3 Dostawca musi traktować zamówienie
oraz powiązane dokumenty i informacje jako tajemnicę handlową i traktować je jako poufne. Odpowiada on za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w wyniku naruszenia jego praw własności i praw własności przemysłowej. Z kolei Zamawiający zobowiązuje się do ochrony tajemnic handlowych Dostawcy.

13.4 Materiał lub części udostępnione Dostawcy pozostają własnością Zamawiającego i mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zamówienia złożonego przez Zamawiającego. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody, pogorszenie stanu i zniszczenie lub utratę, nawet jeśli nie jest za to odpowiedzialny.

14 Odpowiedzialność za produkt / Kontrola jakości

14.1 W przypadku, kiedy wobec Zamawiającego – niezależnie od podstawy prawnej – ma miejsce roszczenie ze strony jego klienta albo innej osoby trzeciej w związku w uszkodzeniem produktu / albo jego skutków, Dostawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z takich roszczeń, jakby to on był odpowiedzialny za przyczynę szkody i / lub, jakby Dostawca był bezpośrednio odpowiedzialny wobec klienta lub innych osób trzecich, bez względu na podstawę prawną. Dostawca ponosi zatem wszelkie koszty i wydatki, w tym koszty wszelkich czynności prawnych, które wynikają ze szkody, za którą jest on odpowiedzialny.

14.2 Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia doskonałej jakości dostaw do Zamawiającego i sprawdzenia ich bezpośrednio przed wysyłką towarów. Dostawca ponosi odpowiedzialność za udowodnienie, że dostarczone przez niego produkty nie wykazywały wad w momencie wysyłki towarów. Wyniki testów i inne dokumenty odnoszą się do towarów, które dostarczane są do klienta i muszą być udokumentowane jako dowód jakości i przechowywane przez co najmniej 10 lat. Zamawiający ma prawo do pełnego wglądu do rejestrów / dokumentów Dostawcy dotyczących towarów dostarczonych do Zamawiającego. Dostawca musi skonfigurować proces produkcji produktów, które mają być dostarczone w taki sposób, aby zapewnić bezbłędną i zgodną z umową produkcję produktów, które mają być dostarczone, i być zgodne z najnowszym stanem techniki. Dostawca udowodni to na żądanie Zamawiającego. Dostawca musi wykupić odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za produkt, które obejmuje wszystkie ryzyka i jest wystarczające w stosunku do ilości produktów do dostarczenia.

14.3 Na żądanie Zamawiającego Dostawca musi udowodnić, że zawarte zostało ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt.

15 Miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji w kontaktach z handlowcami.

15.1Miejscem wykonania wszystkich roszczeń i zobowiązań wynikających ze stosunku umownego jest zakład Zamawiającego określony w zamówieniu / w rozmowie, chyba że wyraźnie wskazano inny zakład.

15.2 Miejscem jurysdykcji jest sąd właściwy dla Hüfingen, o ile nie istnieją istotne przepisy prawne stanowiące inaczej, przy czym Zamawiający może również zatelefonować do Sądu właściwego dla lokalizacji Dostawcy.

16 Częściowa nieważność, obowiązujące prawo

16.1 Jeżeli poszczególne postanowienia lub części postanowień niniejszych warunków zakupu staną się nieważne lub niewykonalne lub zostaną uznane za nieskuteczne na mocy orzeczenia sądowego lub urzędowego, nie wpłynie to na skuteczność ani wykonalność pozostałych postanowień. Nieskuteczne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić skutecznym i wykonalnym postanowieniem, które jest najbliższe intencjom gospodarczym Stron.

16.2Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.
DODATKOWE UZGODNIENIA DLA UMÓW RAMOWYCH

17 Uwagi ogólne

W przypadku zamówień ramowych, oprócz warunków zakupu wydrukowanych powyżej obowiązują poniższe uzgodnienia. Jeśli warunki zakupu i poniższe uzgodnienia są ze sobą sprzeczne, pierwszeństwo mają te ostatnie.

18 Ceny, dostawa, okres ważności cen

Ceny podane na odwrocie są cenami stałymi dla podanego okresu.

19 Zakres dostawy, rozmowy telefoniczne
Ilości dostaw na odwrocie wskazują jedynie przybliżoną wielkość potrzeb, oczekiwaną lub przewidywaną przez Zamawiającego. Jest to opisane w p. 21.1. Dokładny zakres dostawy wynika z połączeń telefonicznych Zamawiającego.

20 Pierwsza dostawa
Pierwsze dostawy muszą być oznaczone jako takie na liście przewozowym i na pojemnikach.

21 Wahania popytu, całkowite lub częściowe odstąpienie, zakończenie zamówienia

21.1 Dostawca jest świadomy, że zamówione towary i produkty wynikające z dalszego przetwarzania przez Zamawiającego są dostarczanymi częściami i że potrzeby Zamawiającego zależą od wahań popytu.

21.2 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części, jeśli jeden z jego klientów odstąpi od złożonego u niego zamówienia z powodu zmian konstrukcyjnych lub technicznych lub z innych przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, lub jeśli ogranicza zakres swojego zamówienia. W przypadku takiego odstąpienia Zamawiający nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania.

21.3 Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia zamówienia z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia do końca każdego miesiąca. Roszczenia Dostawcy o odszkodowanie z tyt. szkody, o odszkodowanie pieniężne lub dotyczące kompensaty itp., wynikające z takiego wypowiedzenia, są wykluczone.

Prawo użytkowania

Prawa autorskie © 2000-2017 Holzverpackung Hüfingen GmbH

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie do tej strony internetowej należą w całości do Holzverpackung Hüfingen GmbH

Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i reprodukowania materiałów graficznych, takich jak tekst z tej witryny.

Uwaga dot. odpowiedzialności

Pomimo starannej kontroli treści nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść zewnętrznych linków. Operatorzy połączonych stron ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

Firma Holzverpackung Hüfingen GmbH stara się aktualizować, poprawiać i uzupełniać swoją ofertę internetową. Wystąpienia błędów nie można jednak całkowicie wykluczyć.

Firma Holzverpackung Hüfingen GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność lub kompletność informacji zawartych w ofercie internetowej, chyba że błędy były umyślne lub rażąco niedbałe. Odnosi się to do ewentualnych szkód materialnych lub nieistotnych dla osób trzecich spowodowanych korzystaniem z tej oferty internetowej.